Zapraszam do zapoznania się z artykułem mojego współautorstwa – artykuł anglojęzyczny- z zakresu psychologii klinicznej i społecznej:

Mandal E., Zalewska K. (2012) Childhood violence, experience of loss and hurt in close relationships at adulthood and emotional rejection as risk factors of suicide attempts among women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 3:45-50

Artykuł jest formą podsumowania badań jakościowych nad kobietami dokonującymi prób samobójczych. W badaniach tych analizowano współwystępowanie traumatycznych zdarzeń z okresu dzieciństwa oraz życia dorosłego  (przemoc, wykorzystanie seksualne), doświadczenia społecznej utraty oraz emocjonalnego odrzucenia w bliskich relacjach z tendencjami samobójczymi. Badano także style przywiązania tych kobiet stanowiące wewnętrzną dyspozycję do tworzenia bliskości w relacji. Określono  najczęściej stosowane metody podejmowania prób samobójczych.

Z badanymi kobietami przeprowadzony został strukturowany wywiad psychologiczny oraz  test stylów przywiązania. Uzyskane wyniki wskazują na częstsze występowanie  unikającego stylu przywiązania,  doświadczenia przemocy i nadużycia seksualnego ze strony członków rodziny w dzieciństwie, przemocy partnerskiej w życiu dorosłym u kobiet podejmujących próby samobójcze. Wiele z nich to osoby współuzależnione. Najczęstszą metodą próby “s” było przedawkowanie leków.

Unikający styl przywiązania wiąże się z tendencją do zaniechania wysyłania sygnałów świadczących o potrzebie bliskości, osłabioną umiejętnością szukania wsparcia społecznego i wynika z doświadczeń wczesnodziecięcych (wg. badań Ainsworth występuje u osób doświadczających emocjonalnego odrzucenia przez opiekunów). Współwystępujące z tym stylem negatywne doświadczenia w bliskich związkach w życiu dorosłym mogą pogłębiać dezadaptacyjne formy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi. Jednym ze skutków mogą być zachowania samobójcze. Ponieważ przyjęcie nadmiernej dawki leków zazwyczaj  daje szansę na odratowanie osoby, powstaje myśl, że taka próba samobójcza u kobiet jest bardziej niezwerbalizowanym aktem wołania o uzyskanie wsparcia społecznego niż faktyczną chęcią pozbawienia się życia.

Dostęp do artykułu pod linkiem:

http://www.archivespp.pl/uploads/images/2012_14_3/Mandal45_ArchivesPP_3_2012.pdf